Den Haag - Rotterdam

Foto: Beeldarchief RWS

Regio Zuid-Holland

Duurzame economie

Over de transitie naar circulaire verstedelijking in een kansrijk gebied.

Als medeondertekenaar van het nationale grondstoffenakkoord heeft de provincie Zuid-Holland zich als doel gesteld om 100% circulair te zijn in 2050 op gebied van grondstoffenmanagement. En 50% circulair in 2030.

Circulariteit vatten we in dit verband op als het management van grondstoffenstromen, en het omzetten van lineaire ketens van grondstoffen naar circulaire ketens waarbij (economische en maatschappelijke?) waarde wordt toegevoegd. De vraag naar grondstoffen neemt exponentieel toe en in toenemende mate is er sprake van risico op uitputting van hulpbronnen. De uitputting gaat gepaard met een toenemende milieudruk, zoals aantasting van ecosystemen en klimaatverandering. Economische groei moet ontkoppeld worden van de vraag naar primaire grondstoffen. De opgave is om hernieuwbare grondstoffen te gebruiken die ook nog zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden.

In Zuid-Holland liggen er belangrijke opgaven voor de toekomst. Met de aanwezigheid van het haven- en industrieel complex, de twee grote stedelijke gebieden Rotterdam en Den Haag, de greenports en de grote logistieke en landbouwsector, heeft de provincie de ambitie om koploper in de circulaire economie te worden. Het ontwikkelen van circulaire waardeketens biedt veel kansen voor ondernemers en bewoners in Zuid-Holland. Digitalisering en innovaties zorgen voor disruptie in diverse sectoren. Welke opgaven en kansen zijn er voor de sectoren met de grootste grondstoffenstromen, met name de bouw, de industrie en de logistiek?

 De vraag richt zich op de relatie tussen stedelijke ontwikkeling en circulariteit. Hiermee richten we ons vooral op de economische processen die primair aan het stedelijk gebied zijn verbonden: de bouw, de logistiek en industrie. We richten ons op stedelijk gebied. Hoe kan de ruimtelijke ontwikkeling bijdragen aan het streven naar circulariteit? Kunnen we het circulaire bouwen van woningen op een hoger niveau tillen naar een brede circulaire stedelijke ontwikkeling? Zijn er kansen om stromen beter te gebruiken en heeft dit effecten in het gebied? Wat is de ruimtelijke impact van deze circulariteit op de stedelijke ontwikkeling in de regio? Wat betekent dit voor de kwaliteit van de leefomgeving in binnensteden, voor woonmilieus, voor werkgebieden?