Stedebouwers, landschapsarchitecten, planologen en ontwerpers van Nederland,

Ons land staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven: hoe maken we onze regio’s klimaatbestendig? Hoe geven we ruimtelijk vorm aan de transitie naar duurzame mobiliteit, energie en gezondheid? Wat moet er gebeuren in de landbouw om voldoende en gezond voedsel te produceren zonder natuur en landschap aan te tasten? Hoe maken we onze economie circulair? En waar bouwen we een miljoen nieuwe woningen?

Inmiddels wordt breed gevoeld dat deze opgaven een drastische en voortvarende aanpak vereisen Voor onze vakgemeenschap ligt hier een belangrijke taak. Om die nieuwe opgaven naar de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland te vertalen. Maar meer nog, om te ontwerpen aan regio’s die nieuwe kansen bieden voor de noodzakelijke transities. Regio’s die de transities sturen en ervoor zorgen dat ons land er mooier en beter van wordt: de Regio van de Toekomst!

Het Rijk neemt voorzichtige stappen om regie te voeren op nationaal niveau. De Nationale Omgevingsvisie wordt hiervoor een belangrijk instrument. BNSP en NVTL hebben samen de opdracht aangenomen van het Ministerie van BZK en van vier regio’s om de ontwerpverkenning ‘Regio van de Toekomst’ uit te voeren. Een traject waarin de grote opgaven uit de NOVI concreet gemaakt worden in de regio. Ontwerpend onderzoek verbindt steeds één centrale opgave aan de regio specifieke situatie. Dit levert regionale toekomstperspectieven op én inzichten en inspiratie voor nationaal beleid. De resultaten van ‘Regio van de Toekomst’ worden in het najaar aan het Rijk aangeboden.

Voor het uitvoeren van ‘Regio van de Toekomst’ worden acht ontwerpteams geformeerd, die de komende maanden aan de slag gaan. We roepen hierbij alle vakgenoten op die graag hun bijdrage aan deze ontwerpverkenningen willen leveren, om zich aan te melden als mogelijk teamlid voor één van de acht teams. Voor deelname aan dit traject is per team een vergoeding beschikbaar. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging om op 4 juli de teamcaptains te ontmoeten en jezelf voor te stellen.

Voor meer informatie kijk op De Regio van de Toekomst Voor deelname als teamlid, meld je dan hier aan.

Ben Kuipers                            Rob van der Velden

Voorzitter NVTL                       Voorzitter BNSP

De beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) zijn na voorbereidende gesproken met vier regio’s gestart met de ruimtelijke verkenning van de NOVI opgaven.
De vakgemeenschap is uitgenodigd om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder. Met de vier regio’s gaan we op zoek naar slimme en innovatieve combinaties van de opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven.

De eerste activiteit was de Stiftenstrijd, 1 juni, met jonge ontwerpers ut de beroepspraktijk, kort daarna volgde de startbijeenkomst in Barneveld, 4 juli, met de vier regio’s, ministerie en de teams om een vliegende start te maken met integrerende, innoverende en inspirerende oplossingsrichtingen!

De volgende stappen is : "aan de slag in de regio!"  13 september is er weer een bijeenkomst waarbij alle teams hun eerst bevindingen met de inspiratiegroep, regio's en ministerie delen !