Luisteren naar gebieden! Ruimtelijke ordening wordt drastisch anders

Chronique van uw NOVI Chroniqueur Bart Stuart, opgetekend tijdens kick-off  ‘Regio van de Toekomst’ op 13 september 2018 te Utrecht,

Deel 1.

Het is het begin van een nieuwe wereld, een nieuwe werkwijze. We werken in en aan het landschap door ruimtelijke opgaves te koppelen aan maatschappelijk kwesties. Grote thema’s als het einde van de fossiele brandstoffen, de stijgende zeespiegel maar ook krimp of kringlooplandbouw.

Om op die manier gebiedsgericht te gaan werken, gaan we integraal denken en samenwerken binnen coalities en door verschillende disciplines heen. Niet meer denken in functies, of eenzijdig gebruik, maar de identiteit van het gebied wordt het uitgangspunt. Het (her)kennen en zien van gebieds-eigen kwaliteiten. Deze kwaliteiten samen met een lokale community en een groep van experts verkennen, benoemen en vaststellen. Wat is waardevol, waarvan nemen we afscheid?

Nederland is te klein voor alle plannen

Ruimtelijk ordening werkte tot nu toe op basis van het uit elkaar trekken van functies. We gaan in de Regio’s van de toekomst en later met de Novi zelf, dat onderliggende vormgevende principe bevragen, zeg maar challengen (uitdagen).  Op de beschikbare grondoppervlakte, gaan we integraal denken en werken en hierbij complexiteit omarmen. Niet uitsluiten. Zo ontstaat er een nieuwe wereld die we met enthousiasme tegemoet treden.

Het stapelen van functies en betekenissen als een vorm van extreme functie menging. Alles realiseren op een beperkte grondoppervlakte, want ruimte is schaars. Dat is de opgave!

Kortom, We moeten anders gaan leren werken, in de ruimtelijke sector, interdisciplinair samenwerken niet voor maar IN en met de samenleving. We gaan zuinig zijn op de ruimte en er komt energie los en enthousiasme in de samenleving zelf, voor de grote veranderingen die op ons af komen. 

 Actief luisteren naar gebieden.  Maar wat is dat, luisteren?

Een houding die acceptatie en interesse uitdrukt, vertelt de ander dat je luistert.

Actief luisteren is niet alleen horen wat de ander zegt, maar ook proberen te begrijpen wat de ander zegt en bedoelt. Bovendien stellen luistervaardigheden je in staat de ander te laten weten dat je luistert, de ander zijn verhaal te laten vertellen, en wanneer dat nodig is, te laten verduidelijken.

Terwijl je luistert, ben je voortdurend aan het interpreteren: je probeert de informatie van je gesprekspartner te ordenen, je probeert samenhang te ontdekken tussen bepaalde gegevens en samen te zoeken naar verklaringen voor bepaalde uitspraken.

 

Chroniqueur Bart Stuart